KONTAKT

Ing. Michal Šťastný | Ředitel letecké školy | hangár čp. 519,  503 41 Hradec Králové | Mobil: +420 723 479 138  | E-mail: stastny@dsa.cz

Bc. Jan Novák | Asistent letecké školy | hangár čp. 519, 503 41 Hradec Králové | Tel.: +420 491 614 817 | Mobil: +420 737 029 137 | E-mail: novak@dsa.cz

PART 147 MTO | E-mail: mto@dsa.cz

Integrovaný výcvik ATP(A)
Pilot lehkých letadel LAPL(A)
Soukromý pilot PPL(A)
Kvalifikace pro lety v noci NIGHT(A)
Přístrojová kvalifikace IR(A)
Obchodní pilot CPL(A)
Kvalifikace pro vícemotorové pístové letouny MEP LAND
Traťová přístrojová kvalifikace EIR
Letový instruktor FI(A)
Instruktor přístrojové kvalifikace IRI(A)
Instruktor třídní kvalifikace CRI(SPA)
Kurz součinnosti vícečlenné posádky MCC
Třídní kvalifikace Cessna SET
Typový výcvik Beechcraft BE90/99/100/200
Zkrácený typový výcvik Beechcraft BE300/1900
FNPT II 

 


Integrovaný výcvik ATP(A)

Při poskytování tohoto výcviku spolupracujeme s Ústavem letecké dopravy Dopravní fakulty ČVUT v Praze, kde probíhá teoretická výuka v rámci tříletého bakalářského studia. Na základě jejího ukončení se může uchazeč přihlásit k teoretickým zkouškám ATPL(A) na Úřadu pro civilní letectví. Praktický výcvik probíhá v naší letecké škole na letišti v Hradci Králové. Absolvent integrovaného výcviku je držitelem průkazu způsobilosti obchodního pilota s kvalifikací pro lety podle přístrojů IR, kvalifikací pro vícemotorové pístové letouny MEP LAND a kurzem součinnosti vícečlenné posádky MCC. Po absolvování výcviku získá student rovněž vysokoškolský bakalářský titul.

Vstupní požadavky kurzu:

      1. Minimální věk 17 let
      2. Ukončené středoškolské vzdělání

    1. Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy
    2. Úspěšné absolvované přijímací řízení do oboru Profesionální pilot na Dopravní fakultě ČVUT v Praze


 Pilot lehkých letadel LAPL(A)

Výcvik pro získání tohoto průkazu způsobilosti je ideální pro toho, kdo má zájem spíše o létání ve volném čase a pro zábavu. Držitel průkazu způsobilosti LAPL(A) je oprávněn vykonávat funkci velitele jednomotorového pístového pozemního letadla nebo turistického motorového kluzáku (TMG) o maximální certifikované vzletové hmotnosti maximálně 2 000 kg. Určitým omezením tohoto oprávnění je, že takto smí přepravovat nanejvýš tři cestující a to za předpokladu, že po získání průkazu způsobilosti absolvuje na letounech nebo TMG alespoň deset hodin jako velitel.

Vstupní požadavky kurzu:
          1. Minimální věk pro zahájení kurzu 16 let, pro získání průkazu způsobilosti 17 let
          2. Osvědčení zdravotní způsobilosti LAPL


Soukromý pilot PPL(A)

Průkaz způsobilosti soukromého pilota je prvním krokem na cestě do kabiny dopravního letounu. Jedná se o první modul v tzv. modulovém výcviku, kdy uchazeč nabývá všech potřebných kvalifikací postupně. Držitele opravňuje vykonávat na letounu nebo turistickém motorovém kluzáku funkci velitele nebo funkci druhého pilota avšak pouze v neobchodním provozu. Soukromý pilot je tedy oprávněn přepravovat cestující, zboží apod., nicméně tuto činnost nesmí provádět za úplatu. 

Vstupní požadavky kurzu:
          1. Minimální věk pro zahájení kurzu 16 let, pro získání průkazu způsobilosti 17 let
          2. Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy


Kvalifikace pro lety v noci NIGHT(A)

Držiteli tato kvalifikace umožňuje provádět lety za podmínek VFR v noci. Při výcviku pro její získání se klade důraz zejména na zvládnutí specifických podmínek, kterým je pilot při létání v noci vystaven. Kvalifikace je nezbytnou podmínkou pro zahájení výcviku pro získání přístrojové kvalifikace.

Vstupní požadavky kurzu:
          1. Průkaz způsobilosti soukromého pilota PPL(A)
          2. Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy


Přístrojová kvalifikace IR(A)

Přístrojová kvalifikace opravňuje držitele provádět let v podmínkách IFR (podmínky letu podle přístrojů) a to až do výšky rozhodnutí 60 metrů (200 stop). Jinými slovy, tato kvalifikace umožňuje pilotovi vznést se z letiště odletu a bez vizuálního kontaktu se zemí a okolím (tedy při letu v oblačnosti nebo nad ní) pokračovat až na letiště určení s tím, že vizuální kontakt se zemí získá opět nejpozději ve výšce pouhých 60 metrů nad ní.

Vstupní požadavky kurzu:
          1. Průkaz způsobilosti soukromého pilota PPL(A) nebo obchodního pilota CPL(A)
          2. Kvalifikace pro lety v noci NIGHT(A)
          3. Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy nebo 2. třídy doplněné o prohlídku pomocí tónové audiometrie
          4. Alespoň 50 hodin navigačních letů ve funkci velitele letadla


Obchodní pilot CPL(A)

Průkaz způsobilosti obchodního pilota opravňuje držitele nejen k vykonávání funkce velitele nebo druhého pilota na všech letadlech mimo obchodní leteckou dopravu, ale i funkce velitele na jednopilotních letadlech v obchodní letecké dopravě nebo funkce druhého pilota v obchodní letecké dopravě (v obou případech za určitých podmínek). Obvykle se jedná o předposlední poslední modul v takzvaném modulovém výcviku, kdy zájemce o kariéru dopravního pilota získává potřebné kvalifikace postupně. Na tento výcvik navazuje již pouze modul poslední a tím je výcvik na vícemotorových pístových letounech.

Vstupní požadavky kurzu:
          1. Minimální věk pro získání průkazu 18 let
          2. Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy
          3. Zájemce musí být držitel průkazu způsobilosti soukromého pilota PPL(A)
          4. Celkový nálet alespoň 150 hodin


Kvalifikace pro vícemotorové pístové letouny MEP LAND

Tato kvalifikace rozšiřuje průkaz způsobilosti pilota o práva velitele na vícemotorových letounech s pístovými motory. Cílem výcviku je vycvičit klienta pro lety s takovými letouny a naučit je zvládat mimořádné a nouzové situace spojené s vysazením pohonné jednotky a jejím vlivem na pilotáž a chování letadla.

Vstupní požadavky kurzu:
          1. Průkaz způsobilosti soukromého pilota PPL(A)
          2. Alespoň 70 hodin ve funkci velitele letadla v letounech
          3. Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy


Traťová přístrojová kvalifikace EIR

Tato kvalifikace je odlehčenou verzí kvalifikace přístrojové. Umožňuje držiteli provést odlet z daného letiště za pravidel VFR (pravidla pro let za viditelnosti), posléze přejít na let IFR (let bez nutného vizuálního kontaktu se zemí a okolím - tedy při letu v oblačnosti nebo nad ní) a v blízkosti letiště určení opět přejít na již zmíněná pravidla VFR a v souladu s nimi přistát. Výhodou této kvalifikace je, že umožňuje držiteli provést let po trati, na které se obejde bez viditelnosti země a nemusí se vyhýbat oblačnosti, poskytují se mu rozstupy od některých dalších letounů apod. To zjednoduší plánování takového letu i jeho provedení.

Vstupní požadavky kurzu:
          1. Průkaz způsobilosti soukromého pilota PPL(A)
          2. Alespoň 20 hodin navigačních letů ve funkci velitele letadla v letounech
          3. Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy


Letový instruktor FI(A)

Absolvent výcviku pro získání kvalifikace FI(A) je oprávněn poskytovat výcvik pro získání průkazu způsobilosti PPL(A). Hlavní náplní jeho práce je vést žáka výcvikem, provádět s ním předletové přípravy, výcvik v letadle, poletové rozbory a poskytovat mu teoretickou výuku. Zájemce o takový kurz musí disponovat schopnostmi a znalostmi na vysoké úrovni. V průběhu výcviku se kromě dalšího sebezdokonalování učí připravovat výuku, předávat vlastní dovednosti, znalosti a zkušenosti svým žákům, provádět jejich hodnocení a vyhodnocování jejich pokroku. V rámci této kvalifikace se mohou jeho práva po splnění daných podmínek rozšířit tak, aby mohl poskytovat i další výcviky NIGHT(A), CPL(A), IR(A), MEP LAND atd.

Vstupní požadavky kurzu:
          1. Minimální věk pro získání kvalifikace 18 let
          2. Alespoň deset hodin letového výcviku podle přístrojů v příslušné kategorii letadla, z nichž smí nanejvýš pět hodin připadnout na pozemní přístrojovou dobu na FSTD
          3. Nejméně 20 hodin navigačního letu podle VFR v příslušné kategorii letadla ve funkci velitele včetně alespoň jednoho samostatného navigačního letu podle VFR ve funkci velitele letadla v délce alespoň 540 km (300 NM), během kterého je provedeno přistání s úplným zastavením na dvou různých letištích
          4. Průkaz způsobilosti obchodního pilota CPL(A), nebo soukromého pilota PPL(A). Pokud je držitelem pouze PPL(A):
                    a) musí být držitelem osvědčení o absolvování teoretické zkoušky CPL(A), nebo ATPL(A)
                    b) musí mít nalétáno alespoň 200 hodin v letounech nebo TMG, z níž 150 hodin absolvuje ve funkci velitele
          5. Alespoň 30 hodin v jednomotorových pístových letounech, z toho alespoň pět hodin v posledních šesti měsících před vstupní letovou zkouškou


Instruktor přístrojové kvalifikace IRI(A)

Tato kvalifikace opravňuje držitele k poskytování výcviku pro vydávání, prodloužení platnosti nebo obnovu přístrojové kvalifikace pro příslušnou kategorii letadla. Instruktor přístrojové kvalifikace není oprávněn poskytovat žádné další druhy výcviků, pokud nemá příslušnou kvalifikaci.

Vstupní požadavky kurzu:
          1. Uchazeč nemusí mít kvalifikaci FI(A)
           2. Alespoň 800 hodin letu podle IFR, z nichž nejméně 400 hodin musí být absolvováno v letounech


Instruktor třídní kvalifikace CRI(SPA)

Tento výcvikový kurze je určen pilotům, kteří nejsou držiteli kvalifikace FI, ale přesto chtějí poskytovat výcvik pro vydávání, prodloužení platnosti a obnovu třídních nebo typových kvalifikací pro jednopilotní nesložité letouny s nízkou výkonností nebo chtějí cvičit piloty pro získání kvalifikace pro vlečení nebo akrobatické lety v dané kategorii letounu.

Vstupní požadavky kurzu:
          1. Uchazeč musí být držitelem příslušné kvalifikace
          2. Pro vícemotorové letouny alespoň 500 hodin ve funkci pilota v letounech a 30 hodin ve funkci velitele letadla v příslušné třídě nebo typu
          3. Pro jednomotorové letouny alespoň 300 hodin ve funkci pilota v letounech a 30 hodin ve funkci velitele letadla v příslušné třídě nebo typu


Kurz součinnosti vícečlenné posádky MCC

Cílem tohoto výcviku je rozvoj dovedností vztahujících se ke spolupráci ve vícečlenné posádce. Studenti si osvojují zásady správné komunikace, rozhodovacích procesů a rozdělení úloh a mezi členy posádky. Kladen je důraz na užití nabytých znalostí a dovedností při řešení jak normálních, tak mimořádných i nouzových postupů.


Třídní kvalifikace Cessna SET

Výcvik pro získání třídní kvalifikace Cessna SET na letounu Cessna Grand Caravan EX.


Typový výcvik Beechcraft BE90/99/100/200

Výcvik pro získání typové kvalifikace Beechcraft BE90/99/100/200 probíhá na Beechcraftu C90.


Zkrácený typový výcvik Beechcraft BE300/1900

Výcvik pro získání typové kvalifikace BE300/1900 určený pro piloty, kteří jsou držiteli typové kvalifikace BE90/99/100/200.


Simulátor FNPT II

Tento simulátor je možné nakonfigurovat pro simulaci letu na letounech Cessna  172RG, Piper 34 Seneca a Beech Super King Air 200. Nabízí širokou škálu využití od výcviku radionavigace v rámci PPL, přes výcvik létání podle přístrojů na vícemotorových letounech až po kurzy součinnosti vícečlenné posádky MCC v závěru výcviku profesionálních pilotů. Mimo jiné je velmi vhodný pro udržovací a kondiční lety pilotů, pro jejich přezkušování a prodlužování jejich kvalifikací. Simulátor je od roku 2017 vybaven avionikou Garmin GTN750, která kromě jiného umožňuje výcvik přístrojového přiblížení RNP APCH až do minim LPV.